កម្ចីអាជីវកម្មខ្នាតតូច

ENG

សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានគោលបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់ និងសម្រាប់អ្នកមានបទពិសោធន៍ចង់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មី។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ផ្តល់ជូននូវកម្ចីអាជីវកម្មជាមួយលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖

Small Bussines Loan

ដោយគ្រាន់តែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖​​​​

  • ខ្ចីបានរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារ
  • រយៈពេលរហូតដល់ 6 ឆ្នាំ
  • មិនចាំបាច់មានអ្នកធានា
  • គ្មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនក៏អាចខ្ចីបាន
  • បែបបទខ្ចីងាយស្រួល
  • អត្រាការប្រាក់ទាបសមរម្យ

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងត្រូវតំរូវ !