កម្ចីបន្ទាន់

ENG
អនុម័តឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល ជាមួយកម្ចីបន្ទាន់!

សម្រាប់អថិតិជនដែលមានតម្រូវការសាច់ប្រាក់ឆាប់រហ័ស និងក្នុងរយៈពេលខ្លីដូចជា៖ ការផ្ទេរសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ ឬ ការទូទាត់កិច្ចសន្យា។ល។​ ប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ ២០០,០០០ដុល្លារ ដែលមានរយៈពេលរហូតដល់ ១២ខែ​ ដោយបង់តែការប្រាក់ប្រចាំខែ ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាប់ទាប ។

4Quick Loan

ដោយគ្រាន់តែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖​​​​

  • បង់តែការប្រាក់ប្រចាំខែ
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន​
  • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
  • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល (សម្រាប់អ្នកមានចំណូលជាប្រាក់បៀវត្ស)
  • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ឬ​ប៉ាតង់ ឬលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ឬវិក្កយបត្រទិញ-លក់ទំនិញ)
  • សែកតម្កល់ធានា

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងត្រូវតំរូវ !