កម្ចីខ្នាតតូចបំផុត

ENG

សម្រាប់អាជីវករខ្នាតតូចដែលកំពុងប្រកបអាជីវកម្មនៅផ្ទះ នៅតាមទីផ្សារ​ ឬទីប្រជុំជន។ ប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ ១,៥០០ដុល្លារ រយៈពេលដល់ទៅ ​​១២ខែ​ អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.៥%​ ក្នុងមួយខែ ឫ ១៨ % ក្នុងមួយឆ្នាំ (Effective interest rate)។

3Micro Loan

ដោយគ្រាន់តែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖​​​​

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន​
  • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
  • វិក្កយបត្រទិញ-លក់ទំនិញ

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងត្រូវតំរូវ !