កម្ចីលំនៅដ្ឋាន

ENG

សម្រាប់អថិតិជនដែលមានបំណងចង់ ជួសជុល កែលម្អ សាងសង់ផ្ទះ ឬ ទិញដីសម្រាប់រស់នៅ ។ល។ ប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ ២០,០០០ដុល្លារ ដែលមានរយៈពេល ៣៦ខែ  អត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.២% ទៅ ១.៥%​ ក្នុងមួយខែ (Effective interest rate)។

6Housing Loan

ដោយគ្រាន់តែបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌងាយៗ៖​​​​

  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន​
  • សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ
  • ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល (សម្រាប់អ្នកមានចំណូលជាប្រាក់បៀវត្ស)
  • អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ឬ​ប៉ាតង់ ឬលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន
  • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ឬវិក្កយបត្រទិញ-លក់ទំនិញ)

          លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងត្រូវតំរូវ !