គោលដៅអាជីវកម្ម

ធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពរស់នៅ កាន់តែប្រសើរឡើង នឹងថ្កុំថ្កើនដល់សហគមន៍តាមរយៈសេវាកម្មហិរញ្ញប្បទាន និង ផ្ដល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុត ដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ។

GrowingMoney