វីដេអូ និង​ ពាណិជ្ជកម្ម

ការផ្តល់ជូនកម្ចីលក្ខណៈបុគ្គលដោយមិនយកការប្រាក់(0%) ចំនួន២ខែ

កម្មវិធីចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រធានបទ “ បំណុលហួសសមត្ថភាព”
ដែលវាគ្មិន គឺ ៖ លោក គឹម សុភ័ក្រ្តា ប្រធាននាយកដ្ឋានអភវឌ្ឍអាជីវកម្ម និង ទំនាក់ទនង នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

កម្មវិធីអប់រំចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គំនិតរីកចម្រើន ក្រោមការធ្វើបទបង្ហាញដោយផ្ទាល់ពី លោក គឹម    លីនដូ ដែលជា ប្រធានផ្នែកហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី លើប្រធានបទ៖ “សារៈសំខាន់នៃព័ត៌មានក្នុងកិច្ចសន្យាកម្ចី” នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

ស្ពតពាណិជ្ជកម្មស្តីពីកម្ចីបុគ្គលសំរាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន

តើបំណងប្រាថ្នាណាមួយដែលលោកអ្នកចង់បាន?​ រថយន្ត ម៉ូតូ ការសិក្សា រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍…

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ភីអិលស៊ី នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៍មានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍CTN

បទសំភាសន៍ជាមួយលោក រឿន សម្បត្តិ (ប្រធានគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ) នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ភីអិលស៊ី នៅក្នុងទូរទស្សន៍ ស៊ីធីអិន ក្រោមប្រធានបទ អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ភីអិលស៊ី ក្នុងកម្មវិធី SME FORUM របស់ទូរទស្សន៍អាសុីអាគ្នេយ៍

កិច្ចសំភាសន៍រវាងលោក អ៊ាង ណាក់​ (ប្រធានអភិវឌ្ឍអាជីរកម្ម) នៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ភីអិលស៊ី​​ នៅក្នុងកម្មវិធីវេទិការសហគ្រាសធន់ តូចមធ្យមកម្ពុជារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាសុីអាគ្នេួយ៍។