ការងារ

Royal Microfinance PLC (RMF) was established as a public limited company holding license , number: M.F-56 from National Bank of Cambodia in July 2015 to provide financial services to indeed clients, and it was officially registered at Ministry of Commerce, number ៣០៣២ ពណ ចបព. Royal Microfinance​ fully operates services to all targeted clients for micro and small financial need on both business and personal purposes.

Royal Microfinance has a strong commitment to perform a standard and professional operation in both management and MIS. Moreover, wide varieties of competitively marketable products and processes have been prudently designed in responding to the rising demands of various micro finance services.

The fundamental core value of RMF is to provide clients with fair and transparent micro-finance services to obtain mutual benefit and growth.

Job Vacancy at Royal Microfinance PLC:

1. Head Office

  1. Senior Internal Auditor/មន្ត្រីជំនាញផ្នែកសវកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ (02 Posts)
  2. Software Developer/មន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី (01 Post)
  3. Risk Specialist/មន្ត្រីជំនាញផ្នែកហានិភ័យ​ (02 Posts)
  4. Lending Specialist/មន្ត្រីជំនាញផ្តលឥណទាន (10 Posts)
  5. Lending Officer/មន្ត្រីផ្តល់ឥណទាន (15 Posts)

2. PPSEZ Branches

  1. Lending Specialist/មន្ត្រីជំនាញផ្តលឥណទាន (10 Posts)
  2. Lending Officer/មន្ត្រីផ្តល់ឥណទាន (10 Posts)

3. Kampong Cham Branches

  1. Lending Specialist/មន្ត្រីជំនាញផ្តលឥណទាន (10 Posts)
  2. Lending Officer/មន្ត្រីផ្តល់ឥណទាន (15 Posts)

 

Address: Building No. A114, B116, C3118, Avenue B, Phum Banla S’et, Sangkat Khmuonh, Khan Saensokh, Phnom Penh.

Contact Person: Mrs. Lim Sreyneat

Email: rmf.recruitment@royalmicrofinance.com.kh

Mobile Phone: 023/081 970 777, HP 093 666 538

Telegram: 093 666 538