ពិពណ៌នា ការងារ អ្នកបើកបរ (១នាក់ នៅសាខាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស)

  • បើកបរដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងប្រុងប្រយ័ត្ន
  • ត្រូវជូនបុគ្គលិកផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងផ្នែកផ្សេងៗចេញ &ចូល ដល់គោលដៅ
  • ត្រួតពិនិត្យ និង ថែទាំយានយន្ត
  • ផ្តល់ពត៌មានអំពីបញ្ហារបស់រថយន្តមកកាន់ថ្នាក់លើ
  • រាយការណ៍ទៅមន្រ្តីធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលអំពីឧបករណ៍ការិយាល័យនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជួសជុល
  • ភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយមន្រ្តីធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលនិង ប្រធានផ្នែក ។

តម្រូវការ ការងារ:

–          មានកំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី ០៩ ឡើងទៅ

–          ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ

–           មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបររថយន្តយ៉ាងតិច២ឆ្នាំ

–           ស្គាល់ច្បាស់ពីភូមិសាស្រ្តក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

–          ​ ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ និងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍

–           ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និងគោរពពេលវេលា

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម:  ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ បុណ្យភ្ជុំ ប្រាក់បន្ថែមបំណាច់ឆ្នាំ ឯកសណ្ឋាន មានការធានារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង…..

Address: Building 390-391, Street 271, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
Website: http://www.royalmicrofinance.com
Facebook: royal microfinance plc
Email: chantha.meth@royalmicrofinance.com
Tel: 023 970 777 Or 093 666 560