អ្នកអនាម័យ

ពិពណ៌នា ការងារ អ្នកអនាម័យ (0 នាក់)

  • ត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យស្អាត និងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់
  • ផ្គត់ផ្គង់និងត្រួតពិនិត្យលើសំភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅក្នុងការិយាល័យសម្រាប់បុគ្គលិក
  • រាយការណ៍ឬជូនដំណឹងដល់ប្រធានក្រុមអំពីការជួសជុលគ្រឿងបរិក្ខាការិយាល័យ.
  • ជួយសន្សំសំចៃទៅលើសំភារៈប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ទឹក ភ្លើងនៅក្នុងការិយាល័យ
  • ការងារផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើប្រធានក្រុម ឬប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

តម្រូវការ ការងារ:

  • ត្រូវមានអាកប្បកិរិយាល្អ,ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ​
  • មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារ,ស្រឡាញ់ការងារ
  • មិនគិតពីកំរិតសិក្សា
  • បើមានបទពិសោធន៍កាន់តែល្អ។

អត្ថប្រយោជបន្ថែម:  ប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ បុណ្យភ្ជុំ ប្រាក់បន្ថែមបំណាច់ឆ្នាំ ឯកសណ្ឋាន មានការធានារ៉ាប់រង ២៤ ម៉ោង…..

Address: Building 390-391, Street 271, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh.
Website: http://www.royalmicrofinance.com
Facebook: royal microfinance plc
Email: chantha.meth@royalmicrofinance.com
Tel: 023 970 777 Or 081 970 777 (24/7)