គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រ៉ូយ៉ាល់ ម៉ាយក្រូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានឆន្ទៈ និងប្តេជ្ញាខ្ពស់ ក្នុងការធ្វើទំនើបកម្ម ទាំងសេវាកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តន៍ រីកចំរើន និងតម្រូវការអតិថិជន។

343438247_1393927064738122_604404258949064550_n

343569467_1266247880977771_1126456317503566880_n

343559104_951573862703990_3152928351207986565_n