ចក្ខុវិស័យ និង​ បេសកកម្ម

ចក្ខុវិស័យ 

ចង់ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកដែលមានអ្វីប្លែកពីគេ ពិសេសជាងគេ ល្អជាងគេទៅលើចំនុចដែលយើងធ្វើ​ ហើយមានតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្ម

 បង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ទាំងសងខាងដែលល្អបំផុត ដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ។counts money